Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Tczew
Środa, 1 marca 2006

Podczas sesji 23 lutego 2006 r. tczewscy radni uchwalili Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Tczew.


REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TCZEW


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Tczew.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Chodnik podlegający oczyszczaniu – część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, oraz wyznaczone ciągi piesze na terenach zielonych i innych.

2. Gospodarka odpadami – zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

3. Miejsca publiczne - są to miejsca, w których każdy może być obecny np. ulica itp.

4. Nieruchomości - części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny przedmiot własności (gruntu), jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 § 1 Kodeksu Cywilnego).

5. Nieczystości płynne (ciekłe) – ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.

6. Obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności - są to w szczególności urzędy administracji publicznej, zakłady opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno - oświatowe, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

7. Odpady budowlane – frakcja odpadów pochodzących z remontów i budów.

8. Odpady komunalne (stałe) – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, tj. pochodzące z biur, obiektów i lokali handlowych, gastronomicznych. usługowych, targowisk i innych.

9. Odpady niebezpieczne – frakcja odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62,poz. 628, ze zm.)

10. Odpady obojętne – odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie stanowią zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi.

11. Odpady organiczne – odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

12. Odpady wielkogabarytowe - charakteryzują się tym, że ich składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

13. Odzysk – działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub
w części, prowadzące do odzyskanie z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania.

14. Posiadacz odpadów – każdy, kto faktycznie włada odpadami, z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

15. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - przedsiębiorca posiadający stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

16. Punk zlewny - punkty (miejsca) w miejskiej sieci kanalizacyjnej, wyznaczone przez jednostkę eksploatującą sieć Zakład Wodociągów i Kanalizacji), do których są przyjmowane ścieki dowożone transporterem asenizacyjnym z nieruchomości wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe.

17. Składowisko odpadów – obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów, których nie można wykorzystać gospodarczo, spełniające odpowiednie warunki i wymagania budowlane, technologiczne i organizacyjne dla zagwarantowania ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ludzi.

18. Surowce wtórne – wyselekcjonowane z odpadów komunalnych papier, tekturę, szkło, metale, tworzywa sztuczne i inne części nadające się do gospodarczego wykorzystania.

19. Unieszkodliwianie odpadów – poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i środowiska.

20. Ustawa - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami).

21. Właściciel nieruchomości - współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80; poz. 903) lub właścicieli lokali jeżeli zarząd nie został wybrany.

22. Wytwórca odpadów – każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działanie powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę.

23. Zbieranie odpadów – umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

24. Zbiornik bezodpływowy - instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscach ich powstawania.

25. Zwierzęta bezdomne – zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

26. Zwierzęta domowe – zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.

27. Zwierzęta gospodarskie – w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3

Nieruchomość ma być utrzymana w czystości i porządku, a w szczególności oczyszczana z odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń.

§ 4

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych stałych i płynnych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i zbiornikach bezodpływowych (o ile nie może być podłączony do sieci kanalizacyjnej) i zawarcia umów na odbieranie odpadów.

§ 5

Właściciel nieruchomości winien przeprowadzać dezynfekcję lub bielenie boksów z pojemnikami na odpady w następujący sposób :
1) bielenie 1 raz na rok - maj
- boksy z pojemnikami na odpady
2) dezynfekcja 2 razy na rok - wiosną i jesienią – obejmować winna:
- bezpośrednie otoczenie w/w boksów
- czynne zsypy na śmieci.

§ 6

Utrzymanie boksów i pojemników na odpady stałe w należytej czystości należy do właściciela.

§ 7

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do:
1) utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości płynnych,
2) okresowej kontroli ich szczelności,
3) zagwarantowania dojazdu do zbiorników bezodpływowych,
4) zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz niedopuszczania do ich przepełniania i wylewania się ścieków na powierzchnię terenów
lub wyposażyć nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych
2. Prezydent prowadzi ewidencję zbiorników ujętych w ust. 1 pkt. 1

§ 8

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno –higienicznego poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

§ 9

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego aktualne zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie na żądanie Straży Miejskiej, Policji lub osoby upoważnionej przez Prezydenta Miasta Tczewa, umów i dowodów płacenia za takie usługi.

§ 10

1. Wywóz nieczystości stałych i płynnych zapewniają przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2. Wymienieni przedsiębiorcy w ust. 1 prowadzą ewidencję umów.

§ 11

Właściciele nieruchomości, w ramach wdrażanego sukcesywnie systemu selektywnego zbierania odpadów, powinni dążyć do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 12

Właściciele nieruchomości są ponadto zobowiązani do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości (podwórzy, bram, zieleńców, pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku, np.: klatek schodowych, korytarzy, itp.) oraz do oczyszczania ze śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, jak również likwidowania skutków gołoledzi przez posypywanie piaskiem.

§ 13

Śnieg, lód, błoto i inne zanieczyszczenia z chodników usuwać należy na skraj chodnika.

§ 14

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości.

§ 15

Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków, itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa.

§ 16

Właściciele mają obowiązek oznaczenia budynku, lokalu i pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu numeru porządkowego nieruchomości.

§ 17

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia należytego oświetlenia klatek schodowych, korytarzy, bram oraz innych części budynku służących do wspólnego użytku.

§ 18

Zakazuje się montażu bezpośrednio na elewacji w budynkach wielokondygnacyjnych, należących do spółdzielni, będących blokami komunalnymi lub wspólnotowymi, elementów służących do wieszania bielizny i innych materiałów typu chodniki, dywany, ubrania, itp.
§ 19

Zakazuje się wywieszania w sposób widoczny z zewnątrz, rzeczy wymienionych w § 18

§ 20

Nakłada się obowiązek przestrzegania zakazu wymienionego w § 18 i 19 na właścicieli budynków mieszkalnych, wspólnoty mieszkaniowe oraz właścicieli prywatnych posesji.

§ 21

Dla utrzymania właściwego stanu sanitarnego właściciele budynków zobowiązani są do wymiany piasku w piaskownicach co najmniej 2 razy do roku - wiosną i w okresie letnim oraz na każde żądanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Fakt wymiany piasku należy zgłosić do Straży Miejskiej.

§ 22

Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków
2) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz zieleńców, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej
3) wypalania traw na terenach zielonych, nieużytkach, skarpach, rowach itp.
4) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych. Za plakatowanie odpowiedzialny jest plakatujący i zlecający plakatowanie
5) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami
6) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt
7) wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego niewyznaczonych
8) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu punktami zlewnymi
9) palenia tytoniu wewnątrz wiat przystankowych.
10) zachowań wykraczających w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi i regulaminowi domowemu (np. głośna muzyka, ujadanie i wycie psów).

Rozdział III

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych
poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

§ 23

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 24

Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.
§ 25

Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV

Zasady gromadzenia i usuwania odpadów

§ 26

Właściciele i zarządcy zobowiązani są wyposażyć nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (pojemniki, przystosowane do tego celu kontenery, tj. zamykane i opisane) oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 27

Do zbierania odpadów na drogach publicznych przeznaczone są kosze uliczne rozstawione na ciągach pieszych, przy czym ich ilość powinna uwzględnić jego natężenie. Kosze powinny być rozstawione również na skwerach, plantach, parkach, placach zabaw, zieleni urządzonej oraz w miejscach rekreacji.

§ 28

Pojemniki, kontenery na odpady komunalne należy ustawić w odpowiednio przygotowanych, utwardzonych i oznaczonych zagrodach, łatwo dostępnych zarówno dla użytkownika jak i dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

§ 29

Pojemniki i kontenery na odpady komunalne oraz miejsca ich ustawienia właściciel nieruchomości obowiązany jest utrzymywać w czystości, zabezpieczyć przed dostaniem się wody i błota. Natomiast systematyczna dezynfekcja należy do przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 30

Selektywnie zbierane odpady do wtórnego wykorzystania należy umieszczać w specjalnych, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych do tego celu.

§ 31

Koszty przygotowania i utrzymywania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

§ 32

Odpady komunalne winny być wywożone z częstotliwością zapewniającą utrzymanie zagród i pojemników w należytej czystości, przeciwdziałającą ich przepełnieniu, nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.
§ 33

Odpady budowlane należy gromadzić w odrębnych kontenerach lub w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości. Zbiórkę i zagospodarowanie odpadów z rozbiórek oraz procesów budowlanych zapewnia wykonawca robót budowlanych.

§ 34

Odpady komunalne wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mieszczą się w typowych pojemnikach należy gromadzić w czasie i miejscach określonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w specjalnych kontenerach do tego celu przeznaczonych. O terminach i miejscach wystawienia w/w kontenerów mieszkańcy są informowani poprzez środki masowego przekazu.

§ 35

Odpady wielkogabarytowe użytkownicy mogą osobiście dostarczyć do punktów odbioru tych odpadów. Korzystanie z możliwości indywidualnego dostarczenia odpadów do punktów odbioru odbywa się wg zasad porządkowych ustalonych przez przyjmującego te odpady.

§ 36

Transport odpadów przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych powinien być prowadzony w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu ruchu oraz nie powoduje zanieczyszczenia i zaśmiecania terenu. Zasada ta obowiązuje również w przypadku indywidualnego wywozu odpadów.

§ 37

Zanieczyszczenia powstające podczas transportu odpadów komunalnych i wielkogabarytowych winny być niezwłocznie usunięte przez transportującego.

§ 38

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i usuwania odpadów komunalnych we własnym zakresie poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 39

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na zbieranie, transport, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych lub ciekłych.

§ 40
Organizatorzy imprez masowych, sportowych, rekreacyjnych i innych są zobowiązani do bieżącego utrzymania czystości i porządku w trakcie trwania imprez oraz niezwłocznego posprzątania terenu po jej zakończeniu.


Rozdział V

Organizacja selektywnej zbiórki odpadów

§ 41
Odpady są zbierane w sposób selektywny, umożliwiający odzysk surowców wtórnych i innych części odpadów, nadających się do gospodarczego wykorzystania.

§ 42

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest u źródła, tj. u wytwórcy odpadów w miejscu ich powstawania i odbywa się poprzez umieszczanie wyselekcjonowanych odpadów w specjalnie oznaczonych pojemnikach lub kontenerach rozstawionych przed budynkami w zagrodach śmietnikowych lub innych utwardzonych miejscach w bliskim sąsiedztwie nieruchomości.

§ 43

1. Pojemniki są wyraźnie oznakowane różnymi kolorami dla danego rodzaju surowców wtórnych:
1) odpady opakowaniowe z papieru zbierane są do pojemników koloru niebieskiego, oznakowanych napisem PAPIER, wykonanych z materiałów trudnopalnych, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. W obiektach użyteczności publicznej dopuszcza się zbieranie odpadów opakowaniowych z papieru do pojemników wykonanych z tektury falistej, worków papierowych lub worków z tworzyw sztucznych.
2) odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbiera się do pojemników w kolorze żółtym, oznakowanych napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”, wykonanych z materiałów trudnopalnych.
3) dpady opakowaniowe ze szkła, z wyłączeniem ampułek, zbiera się do dwóch rodzajów pojemników:
a. szkło bezbarwne do pojemników w kolorze białym, oznakowanych napisem „SZKŁO BEZBARWNE”,
b. szkło kolorowe do pojemników w kolorze zielonym, oznakowanych napisem „SZKŁO KOLOROWE”.
2. Pojemność pojemników wynosi od 1,1 m3 do 7 m3. Jeden zespół pojemników do selektywnej zbiórki przypada średnio na około 250 mieszkańców.

§ 44

Użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

§ 45

Na terenie gminy prowadzona jest zbiórka przeterminowanych środków farmaceutycznych zbieranych od mieszkańców poprzez system specjalnych pojemników w aptekach.

§ 46

Komunalne odpady organiczne ulegające biodegradacji mogą być zagospodarowywane przez wytwórcę odpadów na własne potrzeby, poprzez ich kompostowanie.

§ 47

Odpady w postaci zużytych ogniw galwanicznych zbierane są oddzielnie od innych rodzajów odpadów w punktach ich zbiórki (placówkach oświatowych) do pojemników przeznaczonych na te odpady. Zebrane odpady przekazywane są do firmy zajmującej się ich utylizacją.

§ 48

Wyselekcjonowane odpady nadające się do odzysku, przekazywane są do wyznaczonych miejsc, instalacji lub urządzeń, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

§ 49

Posiadacz odpadów komunalnych w tym wytwórca odpadów może podpisać umowę na ich odbiór wyłącznie z podmiotem, który posiada zezwolenie na działalność w zakresie gospodarki odpadami.

§ 50

Na miejskim składowisku odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej mogą być składowane wyłącznie odpady komunalne.

§ 51

W przypadku dostarczenia do wywozu albo na składowisko odpadów innych niż komunalne, np. odpady medyczne, przemysłowe, itp., stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i środowiska jednostka wywozowa lub obsługujący składowisko ma prawo odmówić przyjęcia odpadów.

§ 52

Odpady nie wywiezione lub nie przyjęte na składowisko muszą być niezwłocznie usunięte przez ich posiadacza w sposób zabezpieczający środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w uzgodnieniu z odpowiednim organem gminy.

Rozdział VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 53

1. Właściciel psa oraz innych drobnych zwierząt domowych obowiązany jest do zachowania
należytych środków ostrożności przy ich trzymaniu, a w szczególności do ochrony przed:
1) zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi
2) zanieczyszczeniami korytarzy, klatek schodowych i innych wspólnych części budynku oraz terenów publicznych, a w szczególności piaskownic dla dzieci, placów zabaw, boisk szkolnych.
2. Zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy, itp. Postanowienie to
nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników.§ 54

Zanieczyszczenie piaskownicy przez psa i kota spowoduje obciążenie jego właściciela kosztami dezynfekcji i wymiany piasku.

§ 55

Właściciel lub osoby nadzorujące psa, kota w miejscach publicznych zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta.

§ 56

Pies winien być wyprowadzany na smyczy i w kagańcu.

§ 57

Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych na place zabaw dla dzieci, piaskownice, boiska szkolne i sportowe, a także na inne nieruchomości o ile ich właściciel wprowadził taki zakaz i umieścił go w widocznym miejscy.

§ 58

Przewożenie psów środkami komunikacji publicznej jest dopuszczalne, gdy pies znajduje się na smyczy i w kagańcu na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

§ 59

Właściciel psa jest zobowiązany do :
1) jego rejestracji i zaopatrzenia w znaczek identyfikacyjny, który wydawany będzie w kasie Urzędu Miejskiego przy dokonywaniu opłat podatku od posiadania psów;
2) opłacania podatku od posiadania psów;
3) przeprowadzanie okresowego szczepienia ochronnego psów przeciw wściekliźnie (zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia)
4) niedopuszczania do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta;
5) zgłoszenia do Urzędu hodowli lub utrzymywania psa rasy uznanej za agresywną.

§ 60

Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych będą wychwytane i umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

§ 61

W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, koszty pobytu zwierzęcia w schronisku oraz zapewnienie mu w tym czasie opieki weterynaryjnej poniesie jego właściciel lub opiekun, bez względu czy zwierzę będzie odebrane czy też nie.

§ 62

Zwierzęta schwytane podczas wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczone w schronisku, będą zwracane ich właścicielom po uiszczeniu opłaty wynikającej z cennika usług.


§ 63

Szczegółowe zasady postępowania ze zwierzętami znajdującymi się w schronisku określa Regulamin Azylu - schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział VII

Zasady utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich

§ 64

1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich z zastrzeżeniem § 65

§ 65

Zwierzęta gospodarskie:
1) drób
2) króliki
3) konie
4) kozy
można utrzymywać na potrzeby własne poza terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

§ 66

Utrzymywanie zwierząt na potrzeby własne powinno być usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby:
1) nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia,
2) nie powodowało zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody
3) nie powodowało innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na pobyt stały lub w bezpośredniej bliskości tych pomieszczeń.

§ 67

Zabrania się zanieczyszczania podwórzy, domów mieszkalnych, ulic i innych miejsc publicznych wydalinami zwierząt, karmą dla nich przeznaczoną, ściółką lub innymi nieczystościami.

Rozdział VIII

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.

§ 68

Właściciele posesji prywatnych i przedsiębiorcy zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na swój koszt w czasie trwania ogólnej deratyzacji miasta oraz okresowo w przypadku pojawienia się gryzoni.

§ 69

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą gryzoni na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie przeprowadza się deratyzację w terminie natychmiastowym.
§ 70

Akcją deratyzacji obejmuje się wszystkie obiekty osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej..

§ 71

Koszty przeprowadzonej ogólnej akcji deratyzacji ponosi Gmina Miejska Tczew .

§ 72

W przypadku stwierdzenia na terenie nieruchomości istnienie szkodników sanitarnych, takich jak myszy, szczury, osy, szerszenie i inne, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ich likwidacji.

Rozdział IX

Przepisy końcowe

§ 73

Istnieje obowiązek przestrzegania przepisów ustaw dotyczących czystości, porządku i zdrowia m.in.:
1) ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
2) ustawy o odpadach
3) ustawy o ochronie zwierząt
4) ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
5) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 74

Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w Kodeksie
wykroczeń.
Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 toczy się według przepisów ustawy z 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Kontrolę i egzekwowanie postanowień niniejszej Uchwały powierza się Straży Miejskiej i merytorycznym pracownikom Urzędu Miejskiego.

§ 75

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 76

Traci moc uchwała Nr X/99/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 1999r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tczewa.

§ 77

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Sprawdź status sprawy:
Elektronicza Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Tczewie (ePUAP)
  Panorama Miasta - archiwum
Spacer po Tczewie
Karta Miejska, bilet elektroniczny, Tczew domena_tczew_pl Gospodarka i inwestycje w mieście Tczew Tczew, rewitalizacja Straż Miejska Tczew
dom_przedsiebiorcy antygaleria decydujemy_razem
Tczewska trasa turystyczna

  Ważne adresy i telefony
2018 © Urząd Miasta Tczewa